نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور، مصاحبه تلویزیون سپیده استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور، مصاحبه ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Banisadr-Enhetat Usa-1 

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
سؤال: با وجودی که بانک های خصوصی که در ایران تأسیس شدند، اغلب آنها ورشکسته شدند و یا تحت فشار هستند و وجودشان از رانت خواری و مؤسسات غیر مجاز و ... هست، آیا شما هنوز اعتقاد به دولتی کردن بانک ها دارید، همانگونه که در قانون اساسی سال ۵۸ آمده، یا اینکه چه راه حلی برای امر بانکداری در آینده ایران دارید؟

                                    

 

 

 

 

 

 


در این رابطه