چرا نسل جوان بی تفاوت گشته است در مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

Ahb-66-Sep13-بنی صدر: خطاب من به ایرانی هایی است که از ایران خارج شدند و هم آنهایی که در داخل هستند و دنبال این هستند که از ایران خارج بشوند و هم آنهایی که نمیخواهند خارج بشوند. به نسل جوان امروز هم خطاب می کنم.

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید.

یک زمان از انگلیس مهاجرت می کردند به آمریکا . چرا میرفتند ؟.آنها برای اینکه کشورشان در آن زمان پیشرو و ترقی به معنای صنعتی کردن بود ، میرفتند آمریکا برای اینکه آنجا را هم بکنند قلمرو انگلستان. شما که دارید می روید. آیا برای این است که چون ایران بزرگ است و توانا و شما میروید به جاهای دیگر که بسط سیطره قدرت ایران را بکنید ؟ اینکه نیست. شما میروید و میگویید که هرچه می خواهد بر سر ایران بیاید. وارد جامعه هایی بشوید که آنها همه چیر دارند و حالا پیر شدند و محتاج جوانند. پس وجدان شما. شما را رها نخواهد کرد اگر ایران سرنوشت بدی پیدا کند.

هر جوان ایرانی باید از خود بپرسد که من کیستم و مسئولین من کدام است و رسالت من چیست، اگر این را از خود نپرسد ، خوب دنبال آرمان نمی رود، دنبال بدیل نمی رود، دنبال اندیشه نمی رود. آن عواملی که من گفتم برای این بود که به جوان امروز بگویم که مسئولیت اول با تو است نه با این استبداد حاکم ، چون منفعل شدی که این بلاها سرت آمده و شدی فعل پذیر.باید از خودت بپرسی ، به زندگی خود نمیتوانی معنا بدهی اگر از خود نپرسی که من کیستم و مسئولین من کدام است و رسالت من چیست.

در سرتا سر جهان شما ایرانیها پخش شدید . اگر وطن شما همینجور که دارد به انحطاط میرود ، به انحطاط برود ، شما در آن جامعه ها مردمان سر افکنده ای میشوید که وطن خود را بکام حوادث گذاشته و رفتید و در خارج از کشور هم قدم از قدم برای وطنتان برنداشتید. و شما که در وطن ماندید، اگر از خود نپرسید که من کیستم و مسئولیت من کدام است و رسالت من چیست.

مسئول اول وضعیت کشورید و آنچه که بر سر ایران می آید...

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶