بنی‌صدر: ترس از آینده و آینده دموكراسي در جهان

banisadrعده روزافزونی از تاریخدانان آمریکایی، آمریکای ترامپ را با سالهای ۱۹۳۰ آلمان و قبل از ظهور نازیسم مقایسه می کنند. در اروپای شرقی نیز شاهد بدست گرفتن قدرت توسط راستهای افراطی هستیم بطوریکه رئیس جمهور مجارستان سخن از «دموکراسی غیر لیبرال» میزند. در برزیل، نامزد ریاست جمهوری که ستایشگر دیکتاتوری است، بیشترین آرا را از آن خود میکند. رهبران اقتدارگرا در کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه نیز مدل حکومتی خود را به عنوان مدل ایده آل به جهان عرضه میکنند. آیا دموکراسی در مقابل این هجوم همه جانبه، آینده ای خواهد داشت؟..

 

رادیو عصر جدید .جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-20asrjadid

 

 

فایل تصویری

https://youtu.be/CYPNYuAwuC0