چرا وجدان تاریخی مردم ایران بیدار نمیشود؟ در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

Bani sadr-Abol Hassan-1بنی صدر: ایرانیان، هر جا هستید الگو بشوید، رشد کنید و بدیل بشوید، این است که امید ایجاد میکند برای فردا، به این وضعیت اسفبار که تهدید می شود حیات ملی به مرگ، میتوانید پایان بدهید و به عوامل بیگانه که امنیت را در شرق و غرب ایران به خطر انداختند، به این بدیل سازی مفتضح که قدرتهای خارجی خصوصا ایالات متحده و همدستانش سعودیها و اسرائیلی ها در منطقه برای ایران میسازند، به همه اینها پایان میدهد  و بشما مردم ایران و بشما نسل امروز این امکان را می دهد که آن هدفهای سه انقلاب بزرگ قرن بیستم را متحقق  کنید و ایران را در جهان الگو و بدیل بسازید چانچه قرنها این نقش را در جهان ایفا کرده است، زمان زمان انتخاب میان حیات در استقلال و آزادی و یا مرگ حیات ملی است، حیات ملی، حیات در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی را انتخاب کنید، نسل پهلوانان باشید و به زبونی و خواری نه بگوئید، برخیزید ...

جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷

 

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-04asrjadid

 

فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3CsV7QTUTDg