دربارۀ فرشگرد و رضا پهلوی و آمدنیوز، و حامیان تحریم ایران، مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

                                                                            Banidadr-Tarif Siassat-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید