وضعیت سنجی ایران، منطقه و جهان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

وضعیت سنجی ایران، منطقه و جهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banidadr-Tarif Siassat-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید