سهم دستگاههای سرکوب و مهار مردم در بودجه : مصاحبه با آقای بنی صدر

Ahb-66-Sep13-بنی صدر: هشتاد میلیون مردم ایران منهای اقلیتی کوچک در این بودجه سهمی ندارند .

پیشنهاد من بشما این است ، ما با انقلاب ایران و با نخستین انتخابات ریاست جمهوری به بشریت آموختیم که راه کار تحول از پایین است ، به همان راه کار برگردید پیش از اینکه دیر بشود، شما بعنوان جوان در سطح جامعه هستید ، هسته هایی ایجاد بکنید و بعنوان نیروی محرکه جامعه را بحرکت در بیاورید...مصاحبه رادیو عصر جدید.

جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید