آیا اقتصاد دوران شاه می توانست راه حل برای ایران بدهد؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

آیا اقتصاد دوران شاه می توانست راه حل برای ایران بدهد؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 

                                                                               Banisadr-Golzar-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید