در بارۀ تورم نیروی کار در دولت، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

پاسخ ابوالحسن بنی صدر به بینندگان در باره تورم نیروی کار در دولت، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Wafa-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
ابوالحسن بنی صدر: جامعه نقش اش این نیست که به انتظار باشد که دولت برای او کار ایجاد کند که او بیاید کار را تصدی کند، دولت کارش مدیریت است ...