از میان برداشتن نابرابری های زنان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

از میان برداشتن نابرابری های زنان، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):

                                                                              Banisadr-Wafa-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               

از میان برداشتن نابرابری های زنان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)