نقش الگو در تحول جامعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

نقش الگو در تحول جامعه، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Banisadr-Golzar2-1               

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید