جنگ نفت، آغاز سال تحصیلی، هشدار به مردم ایران: مصاحبه با آقای بنی صدر

ahb 20140620عصر جدید: حمله گسترده و بیسابقه به تاسیسات نفتی عربستان، چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی خواهد داشت، و سودبرندگان اصلی آن کیستند؟ اینکه برای بار دوم در ۶ ماه اخیر، ایران در پرتگاه جنگ قرار میگیرد، چه اثری بر میزان فعل پذیری جامعه ایرانی خواهد داشت؟ چه سخنی با جوانان و خصوصا دانشجویان در آستانه سال نوی تحصیلی و در این شرایط خطیر دارید؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید