نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١): 
                                                                              Bani sadr-Abol Hassan-1        

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
ابوالحسن بنی صدر: اگر سازمان های سیاسی محل عملشان جامعۀ مدنی باشد، دیکتاتوری ایجاد نمی شود و اگر این محل را ترک کردند و رفتند توی سرای دولت، دیکتاتوری ایجاد می شود.
 
در حال حاضر احزاب واقعی در ایران، همین بسیج، سپاه و ... هستند که هم مسلح اند، هم اقتصاد در دستشان است، و هم دولت و هم مردم را کنترل می کنند.