پویایی فقر و نابرابری، وضعیت منطقه، و ستون پنجم قدرت مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

پویایی فقر و نابرابری، وضعیت منطقه، و ستون پنجم قدرت مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Abdolloahi-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                             
ابوالحسن بنی صدر: جهان در پی این است که با وجدان به حقوق، بلکه بتواند جریان پویایی مرگ را متوقف کند و با پویایی زندگی جانشین کند.
 
ما پیام آور این راه و روش بودیم، بنیانگذار این راه  و روش بودیم، ما بودیم که جنبش همگانی به به شر آموختیم، ما بودیم که این مرزها را برداشتیم، ما بودیم که حقوق انسان را یکی از هدف های انقلاب ایران کردیم، ما بودیم که استقلال و آزادی را اصل شمردیم، ما هستیم که حقوق پنجگانه را به مردم جهان پیشنهاد می کنیم، و قانون اساسی بر پایۀ این حقوق پیشنهاد می کنیم. هنوز آنها خیلی دورند، می دانند که باید برگردند به وجدان به حقوق و رها کنند این بندگی قدرت را. اما تا برسند به اینجا، هنوز خیلی راه است. ولی ما می توانیم پیشگام بشویم، الگو بشویم برای جهان. چرا که نه؟
 
به جنبش برخیزیم و ایران و جهان را از کام مرگ بیرون کشیم و به راست راه زندگی در استقلال و آزادی باز آوریم