دنبالۀ درس وجدان همگانی و رابطۀ آن با وجدان های تاریخی و علمی و اخلاقی، سلسله درس های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

                                                                               Banisadr-Vojdan-1                     

                                                                                  برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
هويت ها برای آنند که انسان ها یکدیگر را بشناسند، و حقوق برای آنند که انسان ها هیچگاه از آنها غافل نشوند و از راه عمل به آنها، رابطه‌ ها با یکدیگر را تنظیم کنند. وجدان به حقوق، هم همگانی است، هم شناسایی حق داشتن هویت را در بر می‌گیرد، و هم به قدرت نقش نمی‌ دهد. بنابراین، بنامِ هویت، مرز ایجاد کردن و زور را تنظیم کنندۀ رابطه‌ ها گرداندن، بنفسه، گویای این واقعیت است که مرزسازان و زور را تنظیم کنندۀ رابطه میان هويت ها کنندگان، از حقوق خویش غافل و قدرت باورند.
 
جنبش ها که به یمنِ وجدان به ضرورت برداشتن مرزها، در سطح جهان بروز کرده اند، مسئلۀ وجدان به حقوندی و مسئولیتِ عمل به حقوق را مسئلۀ روز گردانده است. از آنجا که زندگیِ مشترك، تاریخمند است، پاک کردن وجدان تاریخی– اگر بشود پاک کرد، و اگر نشود، تغییر محتوای آن با نشاندن تاریخ قلابی، بجای تاریخِ واقعیِ گویایِ زندگی مشترک دیرپا- در دستورِ کارِ سلطه‌ گران بوده و هست. بخشی از جنگ ها در درون با شرکت بیرون، در دوران ما، حاصل تخریب وجدان های تاریخی و علمی واخلاقی است. از اینرو، به رابطۀ این سه وجدان با وجدان همگانی پرداخته می‌ شود. ...
 
***
 
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دوجلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ بحث استبداد فراگیر است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار میشود.