مسئولیت و تجربۀ نسل انقلاب چه بود و چه کرد؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

مسئولیت و تجربۀ نسل انقلاب چه بود و چه کرد؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 

                                                                             Banisadr-Wafa-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
ابوالحسن بنی صدر: چهل سال است که این مثلث زور پرست، نتوانست بنی صدر را تخریب کند.
 
ای نسلی که می گویی ما شدیم نسل سوخته، هیچ نسلی، نسل دیگر را نمی سوزاند، هیچ کس نمی تواند دیگری را تخریب کند. اگر این مثلث زور پرست ها می توانستند، بنی صدر را تخریب کنند، چهل سال لازم نبود، همان روزهای اول کلک من را کنده بودند.
 
من سر جایم هستم و آنها هم، همه خودشان را تخریب کردند و بی اعتبار شدند، به دلیل اینکه ندانستند که با فحش و ناسزا و بهتان، نمی شود دیگری را تخریب کرد. هرکس، خود، خویشتن را می سازد، یا خویشتن را تخریب می کند
 
ما انقلاب کردیم که شما رشد یابنده و نیروی محرکۀ تحول و تغییر، و یک جامعۀ باز و پرتوان بشوید. ولی با اینکه بارها به شما هشدار دادیم، نخواستید گوش کنید، رفتید اسلحه بدست گرفتند و به جان هم افتادید. خیال کردید شاه رفته، حالا باید هر کسی به جای او زور بگوید، و افتادید به تخریب خود. آن نسل، خودش را سوزاند و گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان. نسل قبلی شما را نسوزانده، خود خویشتن را سوزاندید.