جنبش اعتراضی مردم و اهمیت وجدان همگانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

جنبش اعتراضی مردم و اهمیت وجدان همگانی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Banisadr-Abdolloahi-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر: آقای خامنه ای می گوید که آتش زدن ها، کار مردم نیست، کار اشرار است. اینکه گفته، کار مردم نیست، دقیقاً اینطور است. برای اینکه، هرگاه مردم بخواهند جنبش موفقی را انجام بدهند، نباید برای رژیم قلمروِ عمل درست کنند، امکان عمل خشونت آمیز برای آن ایجاد بکنند، و نمی کنند. در انقلاب ایران هم با همین روش پیش رفتند تا گل بر کلوله پیروز شد. خوب، این اشرار چه کسانی هستند؟ این آقا می گوید که اشرار دو رأس دیگر مثلثِ پهلوی چی ها و گروه آقای رجوی هستند. در واقع در هر نظام استبدادی اینجور است. آن رژیم یک دشمنی که نیرو و مکانی هم ندارد، ولی بکار توجیه سرکوب می آید را دست آویز برای سرکوب می کند. رژیم شاه، حزب توده را دست آویز می کرد و بعدش هم به قول شاه، ارتجاح سرخ و سیاه. حالا، اینها هم بر آن سیاق عمل می کنند. آتش زدن بانک ها کار رژیم است، چنانکه آتش زدن بانک ها در زمان انقلاب هم کار ساواک بوده ...