در صورت پیروزی جنبش مردم راه حل ها برای تحریم ها و بحران ها چیستند؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

در صورت پیروزی جنبش مردم  راه حل ها برای تحریم ها و بحران ها چیستند؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Abolhassan-1                                                                       
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید