چرا پیشنهاد روح الله خمینی توسط ابوالحسن بنی صدر پذیرفته نشد؟ - دلایل کودتاچیان و محکوم سازی به ۷ بار اعدام در سال ۶۰

                                                                               Bani sadr-Abol Hassan-1