خطاب ابوالحسن بنی صدر به نیروهای مسلح در ایران در مورد حیات و حقوق ملی

                                                                                Bani sadr-Abol Hassan-1