اشاره‌ ای به قسمتی از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴ دهه گذشته، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر (١) و (٢) و (٣)

                                                                              Banisadr-Sedarat-1