اتحاد بین جمهوری خواهان با کدام اصول ممکن است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

اتحاد بین جمهوری خواهان با کدام اصول ممکن است؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                              Banisadr-Wafa-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
سؤال: جریان های چپ مارکسیستی سال ها مارکسیسم را مکتب علمی، رئالیستی، و تفکرات دیگر را غیر علمی، ایدئالیستی، مرتجع، پا در هوا، ضد علمی، می پنداشتند و تبلیغ می کردند. با گذر زمان، این توهمات فروکش کرد، اما چپ های ایران هنوز هم از علمی بودن مارکسیسم سخن بمیان می آورند. با توجه به جو کنونی جامعه، لطفاً اگر امکان دارد برای نسل جوان در این زمینه نظرات خودتان را بیان بفرمایید. ممنون می شوم از وقتی که برای ایران و ایرانی می گذارید.