بحران جهانی کرونا و فرهنگ استقلال و آزادی، سلسله بحث‌ های ماهانۀ ابوالحسن بنی‌ صدر

                                                                              Ba-Ab-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
ویروس کرونا و اندازۀ آمادگی کشورها برای مقابله با آن، هم بیش از آنچه باید اهمیت استقلال را آشکار کرد، هم فرهنگ استقلال و آزادی را از ضد فرهنگ قدرت بازشناساند، و هم اهمیت فرهنگ استقلال و آزادی را در زندگی هر انسان و هر جامعه و جامعۀ جهانی مبرهن کرد. رابطۀ مستقيم با واقعیت، از ویژگی‌ های فرهنگ استقلال وآزادی است و رابطه از راه قدرت– عامل سرایت این بیماری به سراسر جهان- ضد فرهنگ قدرت است. مبارزۀ پیروز با این ویروس، بیش از بیش نیاز به فرهنگ دارد، نیاز به فرهنگ استقلال و آزادی دارد.