آقای بنی صدر، چرا با سازمان مجاهدین خلق همکاری کردید؟

                                                                               Banisadr-A-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر: تاریخ باید آنطور که واقع شده نوشته شود. من تا وقتی که به مخفیگاه (در نیمۀ دوم خرداد ۱۳۶۰) رفتم، هیچ گونه ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق و هیچ سازمان سیاسی دیگری نداشتم. اصلًا و ابداً رابطه نداشتم. اولین ارتباطی که با من گرفته شد، در مخفیگاه بود، در منزل شهید لقایی که عضو حزب ملت ایران بود و به همین دلیل که من در خانۀ او بودم، او را بعداً اعدام کردند. تازه من در آنجا به آنها (فرستاده های سازمان مجاهدین خلق) گفتم که شما به پنج سؤال اساسی جواب بدهید تا من فکر کنم و ببینم که آیا می شود برای مقاومت در برابر این کودتا، با شما همکاری کرد یا خیر.