تصرف دولت توسط نهاد روحانیت و چگونگی بیگانه شدن از دین، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

تصرف دولت توسط نهاد روحانیت و چگونگی بیگانه شدن از دین، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                              Banisadr-Daesh-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید