شما چه آرزویی برای انسان در جامعۀ جهانی دارید و چگونه هموطنان خود را دوست دارید؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

شما چه آرزویی برای انسان در جامعۀ جهانی دارید و چگونه هموطنان خود را دوست دارید؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Ba-Ab-1
                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             
ابوالحسن بنی صدر: انسان برای دین است یا دین برای انسان؟ اگر از دید قدرت نگاه کنید، انسان برای دین است، چنانکه شنیدید که آقای خمینی گفت برای دین می شود دروغ گفت، آدم کشت، جاسوسی کرد. اما اگر از دید خدا به مسأله نگاه بکنید که رسول را مأمور کرده و قرآن می گوید کتاب حقم، و خدا می گوید من حقم؛ اگر از دید حق نگاه بکنید، دین برای انسان است. ...