انحطاط در اثر چیرگی ضد فرهنگ بر فرهنگ - ایران کشور نور و هادی ٧ کشور نور/ ادامۀ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

                                                                             Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
ویروس کرونا دست کم به بخشی از انسان ها امکان داد خود را در آیینه فرهنگ بنگرند. فرهنگ، آفریدۀ انسان بمثابۀ مجموعه ‌ای از استعدادها و فضل ‌ها است. اما انسان وقتی توان آفریدن می‌ یابد که مستقل و آزاد است. از اینرو‌، در همۀ جامعه ‌ها، آفریده‌ ها فرهنگ هستند و فرهنگِ استقلال و آزادی هستند. باوجود این، در جامعه ‌ها، ضد فرهنگ نیز وجود دارد. هر آنچه بن ‌مایه ‌ای از زور و فساد و خرافه و غیر عقلانی دارد، ضد فرهنگ است. چیرگی ضد فرهنگ بر فرهنگ، انحطاط یک جامعه را گزارش می ‌کند. هرگاه شهروندان جامعه ‌ای از استقلال و آزادی خود غافل بمانند، ضد فرهنگ می ‌تواند جامعۀ آنها را گرفتار پویایی انحلال کند.
 
جامعه‌ هایی که نقش ابر قدرت می ‌یابند، بدین ‌خاطر که سلطه‌ گر و گرفتار پویایی ‌های نظام سلطه‌ گر– زیرسلطه می ‌شوند، بیشتر از دیگران در معرض انحطاط هستند. آیا جنبش امریکایی ها گویای هشیار شدن است؟ نژادپرستی و تبعیض‌ های پرشمار، هنوز بخشی از ضد فرهنگ قدرت هستند.
 
رهایی از ضد فرهنگ، نیاز به وجدانِ به حقوق و عمل به حقوق و جنبش همگانیِ مداوم دارد. جامعه های امروز نیاز به آفریدن فرهنگ استقلال و آزادی و زدودن ضد فرهنگ قدرت دارند ...