بازتاب جهانی قتل جورج فلوید و کنش در ایران و راه حل جویی بحران‌ های جهانی، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت

                                                                               Banisadr-Sedarat-1