حق می ماند و باطل می رود/ ما رفتیم که بمانیم و کودتاچیان خرداد ۱۳۶۰ ماندند که بروند؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

حق می ماند و باطل می رود/ ما رفتیم که بمانیم و کودتاچیان خرداد ۱۳۶۰ ماندند که بروند؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Ba-Ab-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                 
سؤال: آقای بنی صدر، شما در ۲۲ خرداد ۱۳۶۰ به کودتا گران گفتید، ما می رویم که بمانیم و شما می مانید که بروید. چرا؟