باز کردن افق دید مطالبات مردم از جنبش‌ های ضد نژادپرستی به جنبش‌ های ضد تبعیض، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

                                                                               Banisadr-Sedarat-1