آیا اگر مردم خواهان تغییر رژیم بشوند و آنرا سرنگون کنند، بعد بی بند و باری خواهد شد؟، مصاحبۀ جهانگیز گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

آیا اگر مردم خواهان تغییر رژیم بشوند و آنرا سرنگون کنند،، بعد بی بند و باری خواهد شد؟، مصاحبۀ جهانگیز گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Banisadr-Golzar2-1
                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
ابوالحسن بنی صدر: اینهایی که می گویند اول رژیم را براندازیم، بعد چنین و چنان خواهیم کرد، دروغگو هستند، به حرفشان گوش ندهید.
 
راستگو آنهایی هستند که به شما می گویند، هموطن عزیز من، تا تغییر نکنی، خدا چیزی را در شما تغییر نمی دهد، این، قانون هستی است، تا تغییر نکنی، تغییر نمی دهی. برای تغییر هم، فردا دیر است، همین امروز شروع کن.
 
اگر از استقلال و آزادی خود غافل شدی و شدی بندۀ زور، این حیات را محکوم می کنی به تخریب، این تخریب را در خود، با عمل به حقوق، به صفر برسان.
 
ما مرتب به جامعه هشدار می دهیم که در بیراهۀ مرگ است. ما خود بر حق ایستاده ایم و مرتب می گوییم که این راه زندگی است، از این راه بیا ...