دروغ و تزویرهای رسانه ‌ای و تخریب و ترور شخصیت و جعل تاریخ و جنگ روانی، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت

                                                                              Banisadr-Sedarat-1