ادامۀ بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم)/ از سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

                                                                               Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                     برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                                     
بیماری جهانگیر کووید–۱۹، دو واقعیت را در معرض دید جهانیان قرار داد: ضدِ فرهنگِ قدرت و فرهنگ استقلال و آزادی، هر دو، هم ملی، و هم جهانی، هستند. انتقال ویروس به انسان و جهانگیر شدن بیماری، هم امر واقعی چینی، و هم امر واقعی جهانی، است. درمان بیماری در جامعه‌ های مختلف، گویای فقدان سازماندهی لازم در سطح جهان است. یعنی این که فرهنگِ جهانیِ استقلال و آزادی، هنوز بسیار ضعیف است. چرا که مبارزه با بیماری جهانگیر، ناگزیر می‌ باید، ملی - جهانی باشد، و نشد.
 
این بدان معنی است که در سطح کشورها، فرهنگ استقلال و آزادی ضعیف است. به سخن روشن، وجدان به حقوق ضعیف، و تنظیم رابطه‌ ها با حقوق، کمتر، و با قدرت، بیشتر می‌ شود. 
 
بدین ‌سان، دو رابطه، یکی رابطۀ قدرت با علم، و دیگری رابطۀ حقوق با علم، بعنوان مهمترین مسئله، پیشاروی جهانیان قرار می‌ گیرد. این مهمتر‌ین مسئله، موضوع بحث می ‌شود.
 
****
 
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دوجلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ بحث استبداد فراگیر است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار میشود.