از خود بیگانه شدن عقیده و مرام توسط قدرت و سلطه در امریکا و در ایران، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت

                                                                             Banisadr-Sedarat-1