قطع پیوند با ارزش های دمکراسی و انتخابات در امریکا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

قطع پیوند با ارزش های دمکراسی و انتخابات در امریکا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Banisadr Ab-Abdollahi M-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
ابوالحسن بنی صدر: ما در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ میلادی گفتیم که این دو تا ابرقدرت، در دورۀ انقباض هستند، بعد دورۀ انحطاط می شود و بعد هم دورۀ انحلال. و گفتیم که روس ها زودتر وارد دورۀ انقباض و انحلال می شوند که شدند، حالا هم نوبت به امریکا رسیده است ...