با غیبت ما مردم در صحنه، لاجرم ساختن سرنوشتمان را سلطه‌ گرانِ جبّار پر می‌ کنند، گفتگوی ابوالحسن بنی ‌صدر و علی صدارت

                                                                              Banisadr-Sedarat-1