ادامۀ بحث نقش بیداری و هشیاری وجدان اخلاقی/ ادامۀ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

                                                                             Banisadr-A-1

                                                                                   برای شنیدن این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
- به همان اندازه که شهروندان جامعه‌ ها از حقوق خویش غافل می ‌شوند، وجدان های اخلاقی فردی و جمعی آنها از زور و فساد پر می‌شوند. از اینر‌و است که وجدان اخلاقی، حساسیت خود را نسبت به دروغ و انواع تجاوزگری ‌ها از دست می ‌دهد. به میزانی که وجدان اخلاقی غیر حساس می ‌شود، متصدیان جامعه‌ ها، زورگو تر و فاسدتر شده، و بیشتر زور و فساد را رویه می‌ کنند.
 
- کاهش میزان خودانگیختگی و این واقعیت که عقل قدرتمدار از کنش، ناتوان، و به واکنش، معتاد می ‌شود و واکنش‌ های او به ضرورت، زور و فساد در بردارند، هم سبب کاهش میزان تولید نیروهای محرکه و افزایش میزان تخریب آنها می‌ شود، و هم کاهش میزان تولید و افزایش میزان تخریب نیروهای محرکه گویای پایین آمدن میزان خودانگیختگی، بنابراین، غفلت از استعداد آفرینندگی و کاهش ابتکار و ابداع و کشف و اختراع، و افزایش اندازۀ واکنش های ویرانگر می ‌شود. ایران تنها کشوری نیست که گرفتار غفلت از حقوق و توانایی، بنابراین، معتاد به واکنش های فسادگستر است، اما نمونه ‌ای بارز است.
 
***
 
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.