الگوی اقتصاد چین برای ایران - استبداد سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت

                                                                             Banisadr-Sedarat-1

                                                                                              

 

چین و پیوند سرمایه ‌داری جهانی و کمونیسم، از فیلیپ پی. پَن (Philip P. Pan) - مترجم: حسن یلفانی