یا رژیم ولایت مطلقه فقیه یا تجزیۀ ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

                                                                            Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
حسین جواد زاده: آقای بنی صدر، مدافعان ولایت مطلقه فقیه تبلیغ می کنند که اگر این رژیم نباشد، ایران تجزیه خواهد شد. اخیرا آقای صادق زیبا کلام نیز دوباره این ادعا را مطرح کرده است. پاسخ  و نظر شما به این ادعا چیست؟