اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Banisadr AH-Abd M-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                       
- کمربند شیعه، به کمربند ویرانی و مرگ  تبدیل شده است.
 
- تا این رژیم هست، ایران در تهدید جنگ باقی می ماند.
 
- کشور ما دستکم از دوران پهلوی تا به امروز، زیر سلطه است.
 
- رژیم ولایت فقیه بعنوان نمایندۀ قدرت خارجی در کشور ما عمل می کند.
 
- رژیم ولایت فقیه از لحاظ ساختار، همان رژیم "محمد رضا شاه" است، بی کم و کاست.
 
- نظام پیشنهادی ما، نظامی است که در آن، رابطۀ شهروندان را حقوق تنظیم می کنند.
 
- وجدان به حقوق پنجگانه، شرط جنبش همگانی است، بدون آنها، ممکن نیست جنبش همگانی روی دهد.
 
ابوالحسن بنی صدر: دولتی که کارش خشونت در مقیاس ملی و جهانی باشد، کارایی لازم را برای ادارۀ زندگی انسان ها در این جهان ندارد. دولت ها باید تغییر ساختاری را بپذیرند و آن خدماتی را که با حقوق طبیعت، حقوق انسان و حقوق هر جامعه در جامعۀ جهانی انطباق دارند، تصدی کنند که ما تحت عنوان حقوق پنجگانه به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کردیم.