پدیدۀ ترامپ و ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

پدیدۀ ترامپ و ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:
                                                                                 Ahb-66-Sep13-
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
حسین جواد زاده: آقای بنی صدر، بخشی از جامعۀ ایران به همراه  اپوزیسیون وابسته، خیلی به ترامپ برای تغییر رژیم ایران دلبسته بودند. عدم مجدد انتخاب ترامپ، این بخش از ایرانیان را بسیار سر خورده کرده است. چه سخنی با این هموطنان دارید و چگونه باید با این سرخوردگی مواجه شد؟
 
حملۀ برنامه ریزی شده به کاخ کنگره با تشویق دونالد ترامپ، دنیا را شگفت زده کرد و متزلزل شدن دمکراسی در امریکا را به نمایش گذاشت. تحلیل شما از علل این تزلزل، چیست؟