نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آیندۀ ایران، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (٢)

                                                                              Banisadr-Sedarat-1

                                                                                         

- حسن مدرس به رضا خان گفت که شما بیا به انگلیسی ها بگو، نه، ... پشتت را می گیریم، انگلیس ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند، دیگر رضا خانی نیست که پیدا کنند و بیاورند و کودتا کنند ... . رضا خان گفت که نه، اولاً از او تعهد گرفته اند، ثانیاً، اگر من به آنها بگویم، نه، همین پیش خدمت درِ اتاقم، مرا ترور خواهد کرد. 

نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آیندۀ ایران، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (١)

نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آیندۀ ایران، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (٣)

نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آیندۀ ایران، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (‌۴)

نقش بدیل مستقل و آزاد در گذشته و حال و آیندۀ ایران، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (‌۵)