گزارش تصویری از اعتراضات مردم در شهرهای شیراز و اصفهان

 

 

شیراز و اصفهان 

 

 

فیلم اعتراض مردم در شهرهای شیراز و اصفهان

 

 

aks-25-aban