ایمیل دریافتی؛ هموطنی این متن را از داخل کشور بعنوان هشدارنامه جهت درج در سایت انقلاب اسلامی در هجرت ارسال داشته است:

E-Mail-Ekhtari

ضرورت هوشياري مردم 
آنچه از شب گذشته از سوي پايوران نظام در مواجهه با خواست عمومي جامعه نسبت به تمركز روي مسئوليت آقاي خامنه اي در مورد شليك موشك به هواپيماي مسافربري و كشته شدن مسافران هواپيماي اكرايني مشاهده ميشود نشانه هايي احتمالي از توطئه اي تازه براي حل بحران نظام را بروز ميدهد . 
انتشار نظراتي دال بر اينكه اين حادثه ناشي از اشتباه نبوده بلكه ممكن است عمدي در كار بوده باشد در سايت ها و نيز سخنان نقوي حسيني عضو كميسيون امنيت مجلس كه در ويدئوي منتشرشده بصراحت مدعي وجود دستهاي پشت پرده در اين ماجراست ميتواند مؤيد توطئه اي باشد از سوي نظام مبني بر اينكه : "جاسوسان اسرائيلي و يا ... در سيستم نفوذ كرده و اين حادثه را رقم زده اند تا نظام را دچار بحران كنند "  و براي تأييد اين ادعا فرد شكنجه شده اي را هم جلوي دوربين بنشانند تا اعتراف كنند و با قرباني كردن او به خيال خود از بحران عبور كنند .
بنابراين ضرورت هوشياري مردم در اين شرايط دوچندان است و حواسها بايد جمع باشد تا فريبكاري احتمالي برنامه ريزي شده خنثي شود و خون بيگناهان پايمال نشود .