چه باید کردها به هنگام وقوع زلزله

                                                                                   Zelzeleh Negari-Sismographie-1

                     Zelzeleh-Eghdam ha-1