رای دهندگان سوئیسی از ازدواج همجنسگرایان در این کشور حمایت کردند

ezdevaj hamjensgarayan schweiz

رای دهندگان سوئیسی با اکثریت آرا از ازدواج همجنسگرایان حمایت کرده و به این ترتیب این کشور با بیشتر کشورهای اروپای غربی همسو شده است. دو سوم رای دهندگان سوئیسی با چنین تغییری موافقت کرده‌اند.

به این ترتیب فرزند خواندگی برای زوج‌های همجنسگرا امکان پذیر شده و زوج‌های همجنسگرای زن هم می‌توانند از طریق اسپرم اهدایی صاحب فرزند شوند.

کمپین‌های تبلیغاتی از نتیجه این همه پرسی استقبال کرده و آن را روزی تاریخی برای حقوق همجنسگرایان در سوئیس خوانده‌اند.

شماری از کلیساها و احزاب سیاسی محافظه کار با چنین پیشنهادی مخالف بوده و گفته بودند که این امر باعث تضعیف خانواده‌های سنتی می‌شود.

در ۲۰ سال گذشته در اکثر کشورهای اروپای غربی ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده است. اما در سوئیس اتخاذ تصمیمات بزرگ و مهم از طریق همه‌پرسی و رای مردم گرفته می‌شود.

این قانون جدید که از حمایت دولت و همه احزاب سیاسی اصلی این کشور به جز حزب مردم برخوردار است در دسامبر گذشته در پارلمان به تصویب رسید.

با این حال مخالفان آن را به چالش کشیده و با جمع آوری امضای کافی آن را به رفراندوم گذاشتند.

منبع: بی بی سی