ورود ٣٧ روزۀ ١.٣١ میلیارد متر مکعب آب به مخارن ۶۴ درصد خالی سدها و خروج ٢.۵۲ میلیارد متر مکعب از آنها

Sadd-1-1 در حال حاضر با ثبت ۱۸ میلیارد مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور، تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدها پر و ۶۴ درصد این ظرفیت، خالی است.
 
به گزارش اقتصادآنلاین، طبق آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال‌آبی جاری (آغاز مهر ۱۴۰۰) تا پایان روز هفتم‌ آبان ماه، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بوده که این رقم در مقایسه با ورودی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، کاهشی ۲۷ درصدی داشته است.
 
همچنین میزان خروجی آب از سدهای کشور در ۳۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با خروجی ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون مترمکعبی آب از مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال قبل، کاهشی ۴۰ درصدی را نشان می دهد.
 
میزان ذخایر سدهای کشور در پایان روز هفتم‌ آبان ماه سال جاری به ۱۸ میلیارد مترمکعب رسید. با توجه به ظرفیت ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعبی مخازن سدهای کشور، تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدها پر و ۶۴ درصد این ظرفیت، خالی است.
 
میزان ذخیره آب در سدهای کشور در پایان روز هفتم آبان سال گذشته ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با ذخایر ۱۸ میلیارد مترمکعبی هفتم آبان امسال، حاکی از کاهش ۲۷ درصدی ذخایر آبی سدهای کشور در سال جاری است.