علیرضا جباری: به مادرشعر امروز و غزلبانوی ایران، سیمین بهبهانی

behbehani simin 20082014خانه ات همواره گلشن باد!

خانه روشن کرده ای امشب تو ای خورشید تابان غزل –

ای بامداد شعر روزخواهان –

در شبانی اینچنین تاریک.

چشم ما بر روی تابان تو روشن باد!

 

مادر گردان رزم آور به میدان فراخ رزم استبداد و آزادی!

رهنمای جمله ی گُرآفریدان سلحشور و عدالتجو!

در ستیزبی امان ارتش ویرانی و بیداد –

سنگلاخ سخت و بی پایان شب –

ازنور گرم و زندگی بخش تو گلشن باد!

 

دیرگاهی با هوای دیدنت درسر،

انتظار روز برپا بودنت –

درعمق جانم های وهو می کرد.

قلب تو با قلب درداندود من بس گفتگو می کرد.

 

با تورو در رویم آنک، ای خجسته مام شب پویانِ روز آور –

زراه دور.

انتظارم برسر آمد، با منی اکنون –

زپشت موجهای نور

 

مادرم!

ای مادر شعر شب افروزِ ره پرخارو سخت خیل شب پویان!

مادرِ گردان رزم آور به راه داد و آزادی!

در فراپیش صفِ روزآوران می بنمت اکنون.

رو به سویِ بامدادِ داد و آزادی.

چشم رهپویان شب از دیدنت روشن،

خانه ات همواره گلشن باد!

 

علی رضا جباری (آذرنگ)

   ۱۳۹۳/۰۵/۲۹