راهگشای بالندگی اقوام "پلورالیسم" است

shahoveisi hossein 20082014 حسین شاه اویسی: شوربختانه از ديرباز تصورات تهی از بن پايه های خردمندانۀ نابرابری نژادها يا برتری جوییِ يكي بر ديگری و تبعيض قائل شدن ها و ندانم كاری های سلطه ورزانه و همزمان كژ آموزی های آزمندانه ضد ملی قدرت های سلطه گر و متجاوز در لوای شعارهای مردم فريب تبليغاتی بی درون مايه و بدور از واقعيت كه سُرايندگان آنها نيز كمترين باور به محتوای آن نداشتند از يک سوی، و شيوه های نادرست و برخوردهای حاكمان از ديگر سوی، به بروز فاصله و اتخاذ افكار و تصميمات غير منطقی- احساسی و عجولانه انجاميده است كه پی آمدهای سياسی مهم و كشمكش های پرشمار قومی را به همراه آورده است، در اینکه تبعیض و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و دردی است سراسری، حرفی نیست، ولی راه حل منطقی این کاستی ها جدایی خواهی نیست. به باور من راه انتخابی این گروه که جداسری و نفی هویت ایرانی خود را، چاره رفع این تبعیض ها می دانند به ترکستان است، گریز به دامان بیگانه است و در راستای رضایت استعمار و برانگیختن ستیز قومی و به کژ راهه کشاندن ایران، به شوره زار جنگ قومیت هاست، تا شايد از آب گل آلوده ماهی باب ميل استعمار را صيد كنند، ولی بهتر است بدانند با همۀ نامرادی ها و سختی ها و تبعیض ها، "دیری است در کوچه های باور مردم، درها بر روی هرزه گردانِ وابسته، از هر قماش، بسته است." از سوی ديگر در چنين موقعيت هایی و چنين كشورهایی اعمال محدوديت های غيرقانونی بر قوم ها و اقليت های دينی و عقيدتی، زمينۀ رودررویی های نژادی و قومی و دستكم فرار مغزها و جوانان و سست شدن همبستگی ملی را فزونی می بخشد.
 
برای خواندن دنبالۀ این مقاله اینجا را کلیک کنید.