شکست نشست دوحه و سقوط قیمت نفت، مصاحبۀ رادیو زمانه با ژاله وفا و جمشید اسدی

                                                           Assadi Jamshid-1 Vafa Jaleh-1                                                                                                                                                     برای شنیدن این دو مصاحبه اینجا را کلیک کنید